Avis legal i política de privacitat

 

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL LIWEB

 

1.- TITULARITAT DEL PORTAL I IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.

 

El responsable de la oferta contractual i titular del d’aquest portal és el Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona (d’ara endavant CAATEEB), amb CIF Q0875009C, Domicili Social: C/ Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona (BARCELONA), web: www.apabcn.cat , telèfon: 93 240 20 60, fax: 93 240 20 61, correu electrònic: liweb@apabcn.cat i número d'inscripció al registre: APiAT/B-2 en data 04/05/1987.

 

L'Usuari és la persona a la qual se li facilita un dret d'ús no exclusiu sobre el portal i garanteix ser major de divuit (18) anys, estar col·legiat al col·legi de professionals d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació que li correspongui i tenir plena capacitat d'obrar per celebrar contractes vinculants (d'ara endavant, “l'Usuari”).

 

2.- OBJECTE.

 

Aquest Portal té com a finalitat l’emmagatzematge, gestió i posta a disposició de Llibres d’Incidències (Liweb) dins dels propis límits del servei (funcionalitats específiques, requeriments, nivells de serveis, etc.).

 

El Liweb es una versió digital del Llibre d’Incidències de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres de construcció. Els Llibres d’Incidències estan regulats pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i a l’Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. El CAATEEB a través d’aquest Portal ofereix als seus usuaris registrats la possibilitat d’emprar la versió electrònica del Llibre d’Incidència (Liweb) en aquells casos en que l’Obra a la que farà referència el Liweb (i a l’organització de la mateixa) hi concorrin un seguit de circumstàncies tècniques que en permetin la seva utilització i que estan definides al Manual d’Usuari. El Manual d’Usuari del Liweb estableix les seves funcionalitats i nivells de serveis.

 

Si a una Obra determinada (i a l’organització de la mateixa) no hi concorren les mencionades circumstàncies tècniques, no li és aplicable la normativa espanyola o bé per qualsevol raó es requereixen funcionalitats i nivells de serveis superiors al que ofereix el Liweb del CAATEEB a través del seu Portal, està prohibit utilitzar els serveis del Portal respecte aquesta Obra.

 

3.-CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI LIWEB I INFORMACIÓ PREVIA.

 

Les presents condicions tenen com objectiu regular la contractació del llibre d’incidències en format web (Liweb).

 

El CAATEEB informa a l’Usuari de:

a)    Tràmits per celebrar el Contracte: Clàusula 3.1.

b)    Arxiu i accessibilitat del Contracte: el CAATEEB arxiva el document electrònic en què es formalitza el Contracte. L'Usuari podrà accedir al mateix i el CAATEEB l'hi facilitarà, per a això haurà de remetre un correu electrònic a l'adreça que apareix com a contacte en la clàusula 1 del present document.

c)     Identificar i corregir errors en la introducció de les dades: en aquells casos en què existeixi la possibilitat de facilitar dades per l'usuari, el nostre procediment de recollida de dades permet comprovar i esmenar els errors a qualsevol moment.

d)    Idioma: aquest contracte es formalitzarà en Català o Castellà.

 

3.1.- ACCÉS I REGISTRE D’USUARIS.

 

L’accés a l’ús del Liweb s’obté previ pagament de l’import que consta a la web a la passarel·la de pagament de targeta de crèdit . Un  cop en la web de compra del Liweb, s’ha d’introduir el DNI o CIF i en clicar a comprovar, si el CAATEEB ja posseeix les seves dades, podrà continuar amb el procés de compra; sinó és així s’haurà d’omplir les dades de nom, cognoms, adreça, país, província, població, codi postal i e-mail; aquestes dades són les dades de facturació per generar la factura en PDF, que s’enviaran al correu electrònic facilitat. Un cop clicat a comprar, s’han d’introduir el número, la caducitat i el codi de seguretat de la targeta en què es vol fer el pagament. A continuació es visualitzarà en la pantalla les dades del número de col·legiat o client i el número de llibre Liweb; que també estaran incloses en la factura que s’enviarà per correu electrònic en PDF. Aquestes dues dades seran necessàries per poder donar d’alta el nou llibre Liweb. Després de la compra del llibre Liweb, ja podrem anar a la web del Liweb per donar d’alta un llibre Liweb. Conjuntament amb el número de col·legiat o client, el número de llibre Liweb, la ciutat de venda (per exemple Barcelona) i la professió de venda (per exemple arquitecte tècnic); aquestes quatre dades seran necessàries per poder donar d’alta el nou Llibre.

 

Els Llibres web únicament estaran a disposició dels usuaris degudament registrats al Portal si alhora prèviament consta que estan autoritzats a visualitzar (i, en el seu cas, a anotar o a realitzar altres accions) cada Liweb determinat. Excepte respecte la visualització del Liweb i la realització d’esborranys d’Anotacions per part del Coordinador de Seguretat i Salut Principal (en el seu cas, la Direcció Facultativa) o el Coordinador de Seguretat i Salut Principal designat al corresponent Llibre d’Incidències, a) , també serà necessari que l’usuari estigui a les immediacions de l’Obra corresponent permetent la seva geolocalització al Portal (en aquest sentit, vostè accepta en tot moment que podem fer ús i verificar la seva localització i tanmateix la seva autoria i autenticitat de les seves actuacions al Portal) i hagi estat prèviament autoritzat i autenticat (identificats) pel Dipositari del Llibre d’Incidències o el Coordinador de Seguretat i Salut (o la Direcció Facultativa en el seu cas). Pel que fa a la resta de continguts d’aquest Portal, i sempre que no consti una prohibició per part de l’autoritat competent, les parts generals d’aquest Portal seran visibles a tots els usuaris amb connexió a Internet.

 

Les característiques principals del Liweb són: 1. Utilitzable des de qualsevol dispositiu: PC, tauleta (tablet), telèfons intel·ligents (iPhone o smartfhone)… 2. Compatible amb tots aquests sistemes operatius: iOS, Android, Windows (per a altres sistemes, consulteu-ho). 3. Adaptable a múltiples tipus de pantalla. L’aplicació està dissenyada amb una tècnica que permet l’adaptació de la visualització del web en qualsevol dispositiu (web responsive). 4. Independència dels sistemes informàtics col·legials. 5. Compliment normatiu del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i ordres autonòmiques. 6. Control d’usuaris i agents implicats per procediments que garanteixen la seva identificació. 7. Comunicació automàtica de les anotacions als agents implicats i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 8. Possibilitat d’incorporar fotografies en els formats habituals, croquis o esquemes en format d’imatge i documents adjunts en PDF. 9. Compliment de la normativa de protecció de dades. Les prescripcions principals del Liweb són: 1. Navegador actualitzat: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Mozilla, etc. 2. Instal·lació de xarxa mòbil 3G o 4G i GPS per la seva geolocalització. Si una de les dues condicions no funciona a l’obra, la geolocalització no es pot dur a terme correctament. 3. Posseir una adreça de correu electrònic. 4. Reconeixement del Liweb per part dels col·legis professionals o de l’Oficina de Supervisió de Projectes, o de l’òrgan equivalent quan es tracti d’obres de les administracions públiques.

 

3.2.- PREU I DISPONIBILITAT DEL LIWEB

A la web consta el preu final complet del que es compon i en el qual estan detallats els impostos.

Ens esforcem al màxim a oferir-li una informació del producte exacta i completa.

El CAATEEB podrà modificar el preu del Liweb sempre que ho consideri oportú. Per aquest motiu, l'Usuari en accedir a la pàgina web on consti el preu, s'ha d'assegurar que és la versió actualitzada i no una versió anterior que el seu dispositiu hagi guardat en una memòria interna. És per aquest motiu que en accedir al preu del Liweb i els serveis que deriven es compromet a clicar sobre la icona “Actualitzar”. En cas contrari el CAATEEB no es responsabilitza que pugui existir una divergència en el preu del producte o servei i s'ha d'aplicar sempre l'actualitzat.

En els casos en què el Liweb no estigués disponible, informarem a l'Usuari, i es reemborsaran els pagaments realitzats.

 

3.3.- FORMA DE PAGAMENT

Com a modalitat de pagament, s'ofereix el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Per efectuar el pagament, l'Usuari serà redirigit a través d'una connexió a (..), on haurà d'introduir les seves dades per realitzar el pagament.

 

3.4.- DESISTIMENT .

D'acord amb la normativa legal vigent, l’Usuari té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, sempre que no hagi començat a fer servir el llibre, fent alguna anotació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos al CAATEEB, a la següent adreça: C/ Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona (BARCELONA), o al correu electrònic: liweb@apabcn.cat , la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, és suficient que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Model de formulari de desistiment:

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

– A l'atenció de (aquí s'haurà d'inserir el nom de l'empresari, la seva adreça completa i, si disposa d'ells, el seu nombre de fax i la seva adreça de correu electrònic):

– Per la present li comunico/comuniquem () que desisteixo de la meva/desistim del nostre () contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei ()

– Demanat el/rebut el ()

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signa del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (solament si el present formulari es presenta en paper)

– Data

() Ratlli's allò no procedent.

 

3.5.- RECLAMACIONS

 

El CAATEBB posarà fulles de reclamació a la seva disposició. En cas que precisi utilitzar-les, pot enviar una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic liweb@apabcn.cat . Podrà així mateix dirigir-se a aquest correu electrònic per formular les reclamacions o directament al CAATEEB al C/ Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona (BARCELONA).

 

3.6.- CONDICIONS D’ÚS.

 

3.6.1.- Condicions d’ús generals.

 

Sens perjudici de les condicions d’Ús aplicables als usuaris registrats, qualsevol usuari que utilitzi el Portal ha d’acceptar les següents clàusules generals.

 

Si vostè no les accepta si us plau deixi de navegar al Portal.

 

Veracitat de la informació . Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que faciliti. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada al COL·LEGI permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. El COL.LEGI no serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci l´Usuari i es reserva la possibilitat de exercir les accions legals que siguin adients per a defensar els seus interessos.

 

Capacitat de l’úsuari L´Usuari garanteix:

 

a) Que és una persona major d’edat (18 anys) i amb capacitat per contractar.

b) Que no posseeix limitada la seva capacitat d´obrar i celebrar contractes vinculants.

 

Si vostè viu a fora d'Espanya i en virtut de la seva legislació no li és d'aplicació la legislació espanyola, no pot contractar els serveis o productes del COL·LEGI.

 

Obligació de fer un ús correcte del Web i dels serveis . L’Usuari es compromet a utilitzar el WEB i el Servei de conformitat amb la llei,  a  aquest Avís Legal, i a les condicions del servei, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions que puguin existir al Web, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

 

A aquest efecte, l’Usuari ha d'abstenir-se d’utilitzar el servei amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d'utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Servei, els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del COL·LEGI, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

 

El COL·LEGI no controla, la utilització que els Usuaris fan del WEB, dels Serveis i dels Continguts. Concretament, el COL·LEGI no garanteix que els Usuaris utilitzin el WEB, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que hi són d’aplicació, encara que ho facin de forma diligent i prudent. El COL·LEGI tampoc no té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre si mateixos a d’altres Usuaris.

 

Exclusió de garanties i de responsabilitat per al funcionament del Web i dels serveis.

 

En la mesura màxima permesa per la normativa aplicable el CAATEEB no serà responsable de qualsevol perjudici que es pogués derivar de la utilització del Portal especialment, però no únicament, (a) si l’accés al Portal no és possible per circumstàncies alienes al CAATEEB (com per exemple proveïdors de serveis d’accés a Internet), (b) si el perjudici generat es derivés d’un nivell del servei que les Condicions d’Ús i el Manual d’Usuari indiquen como no ofert pel Portal i (c) si els Usuaris registrats al Portal l’han utilitzat de manera contrària a les Condicions d’Ús, especialment –però no únicament- respecte la prohibició de la seva utilització en certes Obres i respecte a les obligacions de veracitat, exactitud o adequació d’allò indicat pels Usuaris registrats al Llibre d’Incidències (Liweb) a través d’aquest Portal.

 

Disponibilitat, continuïtat, utilitat. El COL·LEGI no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del WEB i dels Serveis. Quan sigui possible, el COL·LEGI advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del WEB i dels Serveis. El COL·LEGI no garanteix la utilitat del WEB i dels Serveis per a la realització d’alguna activitat en concret. Tampoc garanteix la seva infal·libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva), que els Usuaris puguin utilitzar el WEB i els Serveis per accedir a les pàgines i els Serveis que en formen part.

 

El COL·LEGI exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del WEB i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris atribueixin al WEB i als Serveis, a la no infal·libilitat del WEB i els Serveis i, en particular (tot i que no de manera exclusiva) a les errades en l'accés a les diferents pàgines web del COL·LEGI o a aquelles des de les quals es presten serveis.

 

Privacitat i seguretat en la utilització del WEB i els Serveis. Sense perjudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, el COL·LEGI no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

 

El COL·LEGI exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al coneixement que tercers no autoritzats tinguin del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

 

Qualitat. El COL·LEGI no garanteix l’absència de virus ni altres elements en els Continguts ni en els serveis prestats a tercers a través del WEB, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

El COL·LEGI exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, o en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

 

Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat. El COL·LEGI no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts ni dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

 

El COL·LEGI exclou, amb tota l'extensió permesa per l’ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts i dels serveis prestats a tercers a través del WEB.

 

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i serveis allotjats fora del WEB. El WEB posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (entre altres, enllaços, cibertires i botons), directoris i eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionats per tercers (d'ara endavant, Enllaços). La instal·lació d’aquests Enllaços, directoris i eines de cerca al WEB té com a únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, els Continguts i els serveis disponibles a Internet.

 

Els resultats d’eines de cerca són proporcionades directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, el COL·LEGI no controla ni pot controlar aquests resultats. En particular, no controla que entre aquests apareguin llocs d’Internet amb Continguts que puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o a les bones costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca hi ha activitats o informacions il·lícites i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç, pot posar en marxa el procediment previst en aquest Avís Legal.

 

El COL·LEGI no ofereix ni comercialitza, per si mateix ni per mitjà de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

 

El COL·LEGI no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. El COL·LEGI tampoc es responsabilitza de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

 

Propietat Intel·lectual

 

El CAATEEB és titular o Llicenciatari de tots els drets de propietat industrial i/o intel•lectual sobre aquest Portal i de tots els seus continguts estan expressament reservats a favor dels seus corresponents titulars.

Per tant, fora de la mera navegació pel Portal a títol de visualització per la seva navegació i del que permeten les normes d’obligat compliment i/o les condicions particulars aplicables, l’usuari no pot fer cap ús dels continguts del Portal.

 

Fora del que permetin les normes d’obligat compliment, no es pot fer un ús dels mateixos sense que prèvia, expressament i per escrit no hagi estat autoritzar pel seu corresponent titular. Contactin amb el CAATEEB al telèfon 93 240 20 60 per a qualsevol qüestió sobre això

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula d’aquest document o del conjunt de les Condicions d’Ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia solament afectarà a la disposició (o a la part de la mateixa) que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de clàusules d’aquest document i del conjunt de les Condicions d’Ús en tota la resta, considerant-se tal disposició per no inclosa.

 

3.6.2.- Condicions d’ús per part de l’usuari registrat.

 

A més de les “Condicions d’Ús” i la resta de “Condicions Generals de  Contractació”, els Usuaris Registrats  també han d’acceptar les “Condicions d’ús del portal per part de l’Usuari Registrat” i  les normes específiques que cada perfil d’usuari d’un Liweb (Coordinador Principal de Seguretat i Salut, Coordinador de Seguretat i Salut, Dipositari del Liweb i Agent ) ha de respectar.

Si no està d’acord amb les Condicions d’Ús no s’ha de registrar al Portal ni utilitzar-lo.

 

(1) Els enllaços a aquests textos legals es poden trobar al peu de pàgina del Liweb

 

General

 

Definicions. Els termes en els que la seva primera lletra apareix en majúscules (sense que sigui necessari per motius gramaticals) estan definits a les Condicions d’Ús o bé a la normativa aplicable.

Per exemple, quan aquestes Condicions d’Ús fan referència a termes com “Obra”, “Coordinador de Seguretat i Salut”, “Direcció Facultativa”, “Contractista”, “Subcontractista” i “Autònom” ho fan en el sentit i requisits definits al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

 

Disponibilitat del Servei. El CAATEEB realitza els esforços raonables per tal que els Llibres web gestionats per aquest Portal estiguin accessibles a Internet els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia però tal com s’indica al Manual d’Usuari el Consoci pot veure’s obligat a realitzar certes interrupcions tècniques que procurarà que tinguin el menor impacte possible a la disponibilitat del Portal en horaris laborals.

Els Llibres web únicament estaran a disposició dels usuaris degudament registrats al Portal si alhora prèviament consta que estan autoritzats a visualitzar (i, en el seu cas, a anotar o a realitzar altres accions) cada Liweb determinat. Excepte respecte la visualització del Liweb i la realització d’esborranys d’Anotacions per part del Coordinador de Seguretat i Salut Principal (en el seu cas, la Direcció Facultativa) o el Coordinador de Seguretat i Salut Principal designat al corresponent Llibre d’Incidències, també serà necessari que l’usuari estigui a les immediacions de l’Obra corresponent permetent la seva geolocalització al Portal (en aquest sentit, vostè accepta en tot moment que podem fer ús i verificar la seva localització i tanmateix la seva autoria i autenticitat de les seves actuacions al Portal) i hagi estat prèviament autoritzat i autenticat (identificats) pel Dipositari del Llibre d’Incidències o el Coordinador de Seguretat i Salut (o la Direcció Facultativa en el seu cas). Pel que fa a la resta de continguts d’aquest Portal, i sempre que no consti una prohibició per part de l’autoritat competent, les parts generals d’aquest Portal seran visibles a tots els usuaris amb connexió a Internet.

 

Àmbit del servei. El CAATEEB no és responsable (a) de la veracitat, exactitud o adequació d’allò indicat pels Usuaris registrats al Llibre d’Incidències web (“Liweb”) a través d’aquest Portal, (b) del resultat de l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús especialment, però no únicament, respecte a anotacions al Liweb, (c) del funcionament dels serveis de tercers (com per exemple proveïdors de serveis d’accés a Internet) que poden influir en l’accessibilitat al Portal ni (d) dels continguts de tercers ni dels que puguin haver darrera dels enllaços a pàgines que no pertanyen al CAATEEB.

 

Res del que es diu en aquest Portal, inclosa l’ajuda en pantalles, es pot interpretar conforme suposa una substitució i/o elusió del que diuen les normes d’obligat compliment.

 

El usuaris comprenen la totalitat de les obligacions establertes a la normativa aplicable al Llibre d’Incidències (com per exemple, informar a les persones que tenen dret a utilitzar el Liweb dels seus dret o la manera d’exercir-los o realitzar notificacions obligatòries sobre inscripcions al Liweb) no estan resoltes pel servei ofert pel CAATEEB a través del Portal. El servei ofert pel CAATEEB a través del Portal s’ajusta a la normativa sobre el Llibre d’Incidències però únicament realitza les tasques indicades al Manual d’Usuari i no d’altres. És responsabilitat dels usuaris vetllar per complir les obligacions regulades per l’Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció i al Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i les normes que les poguessin substituir o complementar.

Les característiques tècniques del Portal i del Liweb vinculat al mateix estan indicades al Manual d’Usuari (1). Els Usuaris han de disposar dels dispositius digitals compatibles amb el mateix. Si les dades tècniques indicades al Manual d’Usuari (com per exemple els dispositius tècnics compatibles, els requisits de geolocalització o el marge d’error de la geolocalització) no s’ajusten a les disponibilitats o necessitats dels Usuaris no han de fer servir el Liweb.

 

Fora del que s’informa a la Política de Privacitat i les que l’usuari hagi donat expressament al Portal via algun del seus formularis de recollida de dades aquest Portal no recull cap dada de l’usuari.

 

 

 

 

 

Obligacions Generals dels Usuaris Registrats:

 

Genèriques: Confidencialitat de la contrasenya i altres dades identificatives i Ús apropiat del Liweb. El nom d’usuari i la seva contrasenya són personals i intransferibles, no es permet indicar (al formulari de registre de la Plataforma) correus electrònics d’ús no estrictament personal (per exemple no es poden utilitzar correus als que accedeixi més d’una persona).

 

La direcció de correu electrònic facilitada al Portal per l’usuari ha de correspondre a un compte de correu electrònic operatiu (l’usuari l’ha de substituir per un de nou si deixa d’estar-ho), ha de ser consultat usualment per l’Usuari i ha de complir amb les mesures de seguretat pròpies del sector, ja que l’usuari accepta que el CAATEEB i el Portal es poden comunicar amb ell a través d’aquesta direcció de correu electrònic.

 

L’usuari registrat s’obliga a no compartir el seu nom d’usuari ni la seva contrasenya amb cap tercer (ni tan sols amb col•laboradors del seu equip o empresa) i a escollir contrasenyes segures, robustes i no utilitzades per l’usuari en altres tipus d’aplicacions o dispositius electrònics. El nom d’usuari i contrasenyes seran totalment intransferibles i l’usuari els haurà de guardar amb absoluta confidencialitat i canviar cada cop que el Portal el requereixi fer-ho (en cap cas li requerirà en períodes inferiors als tres mesos). En especial, donada la vinculació única entre la informació visualitzada i/o anotada per l’usuari processada pel Portal en relació amb el nom d’usuari (“login”) i contrasenya (“password”), a aquests efectes, l’usuari expressament autoritza al CAATEEB per a que pugui indagar i demanar a les operadores de telefonia i/o d’e-mail la vinculació de l’usuari amb les dades de navegació recollides pel Portal (per exemple, qui és la persona darrera d’una adreça IP, d’un número de telèfon, d’una connexió a Internet, sota una dada de geolocalització, etc.).

 

A més a més no utilitzarà cap mitjà per tal d’alterar el resultat de la geolocalització, de la identificació o altres elements del Portal ni sol•licitarà o permetrà que tercers ho facin (especialment respecte al seu Registre al Portal).

 

L’usuari registrat s’obliga a incorporar únicament informació certa, completa i pertinent a través d’aquest Portal. L’usuari registrat no incorporarà al Liweb cap contingut inapropiat, falç, enganyós o que vulneri la legalitat i/o els drets de tercers. L’usuari registrat accepta que únicament pot fer un ús apropiat del Liweb si té assignat un perfil al mateix i que l’autorització o denegació d’aquest perfil als Llibres webs concrets no és responsabilitat del Portal sinó del seus usuaris.

 

Relacionades amb el Liweb i perfil assignat. Sense perjudici d’allò indicat a aquestes Condicions d’Ús, l’usuari registrat solament pot fer ús del Portal respecte un Liweb determinat segons les condicions pròpies del seu perfil (sens perjudici que el mateix usuari del Portal pot tenir assignat diferents perfil en diferents Llibres web). Els perfils d’usuaris registrats són els següents (les funcionalitats assignades a cada perfil estan descrites al enllaços als diferents apartats del Manual d’Usuari indicats a continuació):

 

·          Agent del Llibre d’Incidències

·          Dipositari del Llibre d’Incidències

·          Coordinador de Seguretat i Salut - en el seu cas, la Direcció Facultativa

·          Coordinador de Seguretat i Salut Principal- en el seu cas, la Direcció Facultativa

 

Si vostè detectés per qualsevol circumstància que ha estat assignat a un Liweb o perfil que no li correspon ho advertirà a través d’aquí i no realitzarà cap acció que no li correspongui.

 

Elegibilitat per cada perfil i Obligacions específiques de cada perfil

 

Agents del Llibre d’Incidències web

 

Vostè únicament pot exercir com Agent a efectes d’aquest Portal i al Liweb assignat a l’Obra si entra en una de les següents categories. Vostè declara que en el moment de realitzar accions a un Liweb determinat com Agent sota aquestes condicions com a mínim forma part d’una de les següents categories de professionals que intervenen a l’Obra a la que està assignat el Llibre d’Incidències.

 

Obligacions: a més del que preveuen l’Avís Legal, les Obligacions Generals dels Usuaris Registrats indicades en aquestes Condicions d’Ús, així com a la Política de Privacitat , i sempre sense perjudici del que estableixen les normes d’obligat compliment, l’Agent:

 

·      Contractista: Únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb estan situat físicament a l’Obra a la que està assignat el Liweb (exactament dins del perímetre de l’Obra).

 

·    Subcontractista: Únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb des d’un dispositiu electrònic que permeti la seva geolocalització a l’Obra que té assignat el Liweb i s’ajusti a les condicions tècniques indicades al Manual d’Usuari.

 

·    Treballador autònom . Facilitarà la seva identificació per part del Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o en el seu cas, la Direcció Facultativa), el Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra) i el Dipositari del Liweb quan sigui assignat a l’Obra a la que li sigui assignat la categoria d’Agent.

 

·   Persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció d’empreses que intervenen a l’Obra, Representats dels treballadors i Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut de les administracions públiques competents En cas de que, quan hagi d’utilitzar el Portal per enviar Sol•licituds d’Inscripcions d’Anotacions al Liweb, el Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o en el seu cas, la Direcció Facultativa), el Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra o el Dipositari del Liweb no hagi pogut constatar que està físicament a l’Obra a la que està assignat el Liweb, l’Agent informarà en persona al Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o en el seu cas, la Direcció Facultativa), al Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra o el Dipositari del Liweb de que realitzarà aquesta acció.

 

 

Si observés qualsevol error d’identificació o seguretat o detectés qualsevol indici de que un tercer pot estar realitzant o intentant realitzar qualsevol acció al Liweb sense estar autoritzat n’informarà automàticament al Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o en el seu cas, la Direcció Facultativa), al Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra o el Dipositari del Liweb.

 

Dipositari del Liweb

 

Vostè únicament pot exercir com Dipositari del Liweb a efectes d’aquest Portal i del Liweb assignat a l’Obra si el Coordinador de Seguretat i Salut del Liweb corresponent (o la Direcció Facultativa, si fos el cas) ha delegat en vostè aquesta responsabilitat. Vostè declara que en el moment en que realitza activitats a aquest Portal encara és vigent la delegació que ha realitzat cap a vostè el Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o en el seu cas, la Direcció Facultativa), o el Coordinador de Seguretat i Salut actual.

 

Obligacions: a més del que preveuen l’Avís Legal, les Obligacions Generals dels Usuaris Registrats indicades en aquestes Condicions d’Ús, així com a la Política de Privacitat, i sempre sense perjudici del que estableixen les normes d’obligat compliment, el Dipositari del Liweb:

 

Únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb estant situat físicament a l’Obra a la que està assignat el Liweb (exactament dins del perímetre de l’Obra).

 

Únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb des d’un dispositiu electrònic que permeti la seva geolocalització a l’Obra que té assignat el Liweb al que vol inscriure l’esborrany d’anotació i s’ajusti a les condicions tècniques indicades al Manual d’Usuari.

 

Garanteix que designa com Agents del Liweb únicament a persones que compleixi n acumulativament els requisits (a) de la normativa aplicable, (b) d’aquestes Condicions d’Ús i (c) que estiguin vinculades a l’Obra a la que s’assigna aquest Liweb. També garanteix que en el moment que deixin de complir els referits requisits per ser-ho ell els donarà de baixa dels perfils dels Liweb que se’ls ha assignat i que aquesta serà l’única raó per la que els donarà de baixa.

 

Quan el Portal sol•liciti que ell o el Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra Principal (o la Direcció Facultativa, si fos el cas) o Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra verifiquin que l’Agent que ha enviat un esborrany d’Anotació al Liweb pot realitzar aquesta acció, únicament ho pot verificar quan sàpiga sense cap mena de dubte acumulativament (a) que aquest Agent –en el moment de realitzar l’acció- com a mínim forma part d’una de les categories de professionals (definides prèviament a la clàusula 3.1) que intervenen a l’Obra a la que està assignat el Liweb i alhora (b) que l’ha vist físicament al perímetre de l’Obra al que està assignat el corresponent Liweb. Alhora, solament pot optar per indicar que aquesta anotació no es pot verificar quan pugui garantir que a l’autor de la Sol•licitud d’Inscripció d’Anotació concorre com a mínim una de les següents situacions: (a) la normativa aplicable no li permet realitzar Anotacions al Liweb; (b) d’aquestes Condicions d’Ús no li permeten realitzar Anotacions al Liweb; o (c) aquesta persona ja no està vinculada a l’Obra. A continuació aplicarà la següent clàusula per tal de solucionar la situació.

 

Si se li comuniqués o ell mateix observés qualsevol error d’identificació o seguretat o detectés algun indici de que un tercer està realitzant o intentant realitzar qualsevol acció al Liweb sense estar autoritzat, n’informarà automàticament al Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o en el seu cas, la Direcció Facultativa) o al Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra (o la Direcció Facultativa, si fos el cas) i, si això no fos possible, prendrà les mesures de seguretat necessàries.

 

Coordinador de Seguretat i Salut del Liweb

 

Vostè únicament pot exercir al Portal com a Coordinador de Seguretat i Salut a efectes del Liweb si efectivament és el Coordinador de Seguretat i Salut en l’execució de l’Obra a la que s’ha assignat aquest Liweb. vostè declara que en el moment en que realitza activitats a aquest Portal encara és el Coordinador de Seguretat i Salut en l’execució de l’Obra que correspon al Liweb sobre el que realitza les accions.

 

Obligacions: a més del que preveuen l’Avís Legal, les Obligacions Generals dels Usuaris Registrats indicades en aquestes Condicions d’Ús, així com a la Política de Privacitat, i sempre sense perjudici del que estableixen les normes d’obligat compliment, el Coordinador de Seguretat i Salut:

 

Comprèn que les obligacions establertes a la normativa aplicable (com per exemple, informar a les persones que tenen dret a utilitzar el Liweb dels seus drets, o la manera d’exercir-los o realitzar notificacions obligatòries sobre inscripcions al Liweb) no seran realitzades pel CAATEEB ni pel Portal. En el cas concret en que la normativa obligui a realitzar notificacions a tercers (com ara a la Inspecció de Treball o a d’altres) vinculades al Liweb i el Portal permeti accedir al Liweb a qui ha de ser notificat o bé els enviï comunicacions a través de correus electrònics, el Coordinador de Seguretat i Salut entén, comprèn i accepta que: (a) encara que aquestes altres accions fossin realitzades pel Portal l’obligació normativa de notificació a aquests tercers no estaria satisfeta, de manera que ell, la direcció facultativa o els altres obligats per la normativa aplicable l’han de satisfer; (b) aquest tipus de notificacions del Portal o accessos a la informació del Liweb podrien tenir caràcter informatiu però que no tindrien el grau de validesa i garanties que sí tenen altres mitjans de notificació com per exemple el Burofaxos amb acusament d’entrega ni els Buroe-mails amb acusament d’entrega. Per tant, el Coordinador de Seguretat i Salut es compromet a enviar les notificacions (o vetllar per tal que un tercer ho faci) obligatòries segons la normativa aplicable per vies diferents a les que ofereix el Portal.

 

Garanteix que designa com Dipositari del Liweb i Agents del Liweb únicament a persones que compleixin acumulativament els requisits (a) de la normativa aplicable, (b) d’aquestes Condicions d’Ús i (c) que estiguin vinculades a l’Obra a la que s’assigna aquest Liweb. També garanteix que en el moment que deixin de complir els referits requisits per ser-ho ell els donarà de baixa dels perfils dels Liweb que se’ls ha assignat i que aquesta serà l’única raó per la que els donarà de baixa.

 

Excepte al realitzar esborranys d’Anotacions, únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb estant situat físicament al perímetre de l’Obra a la que està assignat el Liweb (exactament dins del perímetre de l’Obra).

 

Excepte al realitzar esborranys d’Anotacions, únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb des d’un dispositiu electrònic que permeti la seva geolocalització a l’Obra que té assignat el Liweb al que vol inscriure l’esborrany d’anotació i s’ajusti a les condicions tècniques indicades al Manual d’Usuari.

 

Quan el Portal sol•liciti que ell o el Dipositari del Llibre de l’Obra verifiquin que l’Agent que ha enviat un esborrany d’Anotació al Liweb pot realitzar aquesta acció, únicament ho pot verificar quan sàpiga sense cap mena de dubte (a) que aquest Agent –en el moment de realitzar l’acció- com a mínim forma part d’una de les categories de professionals (definides prèviament a la clàusula 3.1.) que intervenen a l’Obra a la que està assignat el Liweb i alhora (b) l’ha vist físicament al perímetre de l’Obra al que està assignat el corresponent Liweb. Alhora, únicament pot optar per indicar que aquesta anotació no es pot verificar quan pugui garantir que a l’autor de la Sol•licitud d’Inscripció d’Anotació concorre com a mínim a una de les següents situacions (a) la normativa aplicable no li permet realitzar Anotacions al Liweb (b) d’aquestes Condicions d’Ús no li permeten realitzar Anotacions al Liweb o (c) aquesta persona ja no està vinculada a l’Obra. A continuació aplicarà la següent clàusula per tal de solucionar la situació.

 

Si se li comuniqués o ell mateix observés qualsevol error d’identificació o seguretat o detectés algun indici de que un tercer està  realitzant o intentant realitzar qualsevol acció al Liweb sense estar autoritzat, prendrà les mesures de seguretat necessàries.

 

Coordinador de Seguretat i Salut del Liweb Principal

 

Vostè únicament pot exercir al Portal com a Coordinador de Seguretat i Salut Principal a efectes del Liweb si efectivament és el Coordinador de Seguretat i Salut en l’execució de l’Obra (o Direcció Facultativa, si fos el cas) de l’Obra a la que s’ha assignat aquest Liweb. Vostè declara que en el moment en que realitza activitats pròpies d’aquest perfil a aquest Portal encara és el Coordinador de Seguretat i Salut Principal en l’execució de l’Obra que correspon al Liweb sobre el que realitza les accions (o Direcció Facultativa si fos el cas).

 

Obligacions: a més del que preveuen l’Avís Legal, les Obligacions Generals dels Usuaris Registrats indicades en aquestes Condicions d’Ús, així com a la Política de Privacitat i sempre sense perjudici del que estableixen les normes d’obligat compliment, el Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o la Direcció Facultativa si fos el cas) al realitzar les tasques pròpies del seu Perfil:

 

Comprèn que les obligacions establertes a la normativa aplicable (com per exemple, informar a les persones que tenen dret a utilitzar el Liweb dels seus drets, o la manera d’exercir-los o realitzar notificacions obligatòries sobre inscripcions al Liweb) no seran realitzades pel CAATEEB ni pel Portal. En el cas concret en que la normativa obligui a realitzar notificacions a tercers (com ara a la Inspecció de Treball o a d’altres) vinculades al Liweb i el Portal permeti accedir al Liweb a qui ha de ser notificat o bé els enviï comunicacions a través de correus electrònics, el Coordinador de Seguretat i Salut Principal (o la Direcció Facultativa, si fos el cas) entén, comprèn i accepta que: (a) encara que aquestes altres accions fossin realitzades pel Portal l’obligació normativa de notificació a aquests tercers no estaria satisfeta, de manera que ell, la direcció facultativa o els altres obligats per la normativa aplicable l’han de satisfer; (b) aquest tipus de notificacions del Portal o accessos a la informació del Liweb podrien tenir caràcter informatiu però que no tindrien el grau de validesa i garanties que sí tenen altres mitjans de notificació com per exemple el Burofaxos amb acusament d’entrega ni els Buroe-mails amb acusament d’entrega. Per tant, el Coordinador de Seguretat i Salut (o la Direcció Facultativa, si fos el cas) es compromet a enviar les notificacions (o vetllar per tal que un tercer ho faci) obligatòries segons la normativa aplicable per vies diferents a les que ofereix el Portal.

 

Obligacions relatives a donar d’alta el Liweb: al realitzar les operacions necessàries per tal de donar d’alta el Liweb (registrar el Liweb, geoposicionar l’Obra i gestionar la fitxa) ha de verificar totes les dades relatives a l’Obra a la que s’assigna el Liweb abans d’incorporar-les al Portal (especialment, però no únicament, les dades referents a: la compra del Liweb pendent d’activar, de l’Obra, la situació i municipi de la mateixa –incloent la geolocalització-, l’oficina de supervisió, la receptora del Pla de Seguretat, la propietat de l’Obra, el Contractista, l’oficina de Supervisió, el Col•legi Professional, el correu electrònic de Inspecció de Treball, el nom, cognoms, oficina i càrrec de l’autor del Pla de Seguretat, la data de presentació del Pla de Seguretat, el seus propis noms i cognoms com a Coordinador de Seguretat i Salut Principal o la Direcció Facultativa, si fos el cas-), dades de la propietat o infraestructures d’accés FTP.

 

Garanteix que designa com Coordinador o Coordinadors de Seguretat i Salut, Dipositari del Liweb i Agents del Liweb únicament a persones que compleixin acumulativament els requisits (a) de la normativa aplicable, (b) d’aquestes Condicions d’Ús i (c) que estiguin vinculades a l’Obra a la que s’assigna aquest Liweb. També garanteix que en el moment que deixin de complir els referits requisits per ser-ho ell els donarà de baixa dels perfils dels Liweb que se’ls ha assignat i que aquesta serà l’única raó per la que els donarà de baixa.

 

Excepte al realitzar esborranys d’Anotacions, únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb estant situat físicament al perímetre de l’Obra a la que està assignat el Liweb (exactament dins del perímetre de l’Obra).

 

Excepte al realitzar esborranys d’Anotacions, únicament utilitzarà el Portal per realitzar accions respecte un Liweb des d’un dispositiu electrònic que permeti la seva geolocalització a l’Obra que té assignat el Liweb al que vol inscriure l’esborrany d’anotació i s’ajusti a les condicions tècniques indicades al Manual d’Usuari.

 

Quan el Portal sol•liciti que el Dipositari del Llibre de l’Obra, un Coordinador de Salut i Seguretat de l’Obra (o la Direcció Facultativa si fos el cas) o el Coordinador de Seguretat i Salut Principal de l’obra (o la Direcció Facultativa si fos el cas) verifiquin que l’Agent que ha enviat un esborrany d’Anotació al Liweb pot realitzar aquesta acció, únicament ho pot verificar quan sàpiga sense cap mena de dubte (a) que aquest Agent –en el moment de realitzar l’acció- com a mínim forma part d’una de les categories de professionals (definides prèviament a la clàusula 3.1.) que intervenen a l’Obra a la que està assignat el Liweb i alhora (b) l’ha vist físicament al perímetre de l’Obra al que està assignat el corresponent Liweb. Alhora, únicament pot optar per indicar que aquesta anotació no es pot verificar quan pugui garantir que a l’autor de la Sol•licitud d’Inscripció d’Anotació concorre com a mínim a una de les següents situacions (a) la normativa aplicable no li permet realitzar Anotacions al Liweb (b) d’aquestes Condicions d’Ús no li permeten realitzar Anotacions al Liweb o (c) aquesta persona ja no està vinculada a l’Obra.  continuació aplicarà la següent clàusula per tal de solucionar la situació.

 

Si se li comuniqués o ell mateix observés qualsevol error d’identificació o seguretat o detectés algun indici de que un tercer està estar realitzant o intentant realitzar qualsevol acció al Liweb sense estar autoritzat, prendrà les mesures de seguretat necessàries.

 

Si cal realitzar certs tràmits davant del Subadministrador del Liweb. que no poden gestionar-se a través del Portal (per exemple indicar noves coordinades de l’Obra a la que està assignada el Liweb o bé indicar que ell mateix és substituït en la seva posició de Coordinador de Seguretat i Salut Principal o Direcció Facultativa) s’obliga encarregar-se dels mateixos personalment i amb diligència.

 

En finalitzar l’Obra a la que s’ha assignat el Liweb realitzarà tots els passos necessaris per tal de tancar el Liweb guardant-se còpia en format electrònic.

 

Les dades que generi l’aplicació es mantindran guardades per el CAATEEB durant 10 anys des de el tancament del llibre per finalització de la intervenció o del tancament automàtic que es produirà als 6 mesos de no registrar-se activitat.

 

3.7.- RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS.

 

El CAATEEB podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la prestació dels Serveis a aquells usuaris que incompleixin l’establert en aquest avís legal.

 

3.8.- DURADA I FINALITZACIÓ.

 

La prestació del servei del Web i d’altres serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, el CAATEEB està autoritzat per finalitzar o suspendre la prestació del servei del Web en qualsevol moment, sense perjudici que s’hagués disposat pel que fa al tema en les condicions particulars corresponents. Quan això sigui raonablement possible, el CAATEEB advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei Web.

 

Una vegada es produeixi el tancament del llibre per finalització de l’obra, el llibre només podrà ser visualitzat i descarregat en format PDF durant els 3 mesos següents. Arribat aquest termini el llibre ja no estarà disponible per als usuaris.

 

3.9- MESURES DE SEGURETAT.

Aquesta web compleix amb les mesures de seguretat d’acord amb la legalitat vigent.

 

4.- PROTECCIÓ DE DADES

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació el COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA (en endavant: el COL.LEGI), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: el COL.LEGI compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractades d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: s’aplicaran les mesures de seguretat, tant tècniques como organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades.

Informació bàsica que ampliem més endavant:

Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA.

Finalitat: gestió de la relació entre responsable i interessat quant als serveis contractats.

Legitimació: consentiment de l’interessat

Destinataris: les seves dades podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Drets: accés, rectificació i supressió de les dades, així com altres drets addicionals que s’especifiquen en la informació ampliada.

 

Informació ampliada:

 

Responsable:

COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA

CIF       Q0875009C

Adreça  C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya

Contacte  informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60

Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria S.L.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat

 

Finalitats: l´informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat del COL.LEGI, i seran dedicades exclusivament a les finalitats relacionades amb la gestió de la seva relació amb nosaltres en relació amb el servei descrit en aquestes condicions generals.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.

Les dades es conservaran durant tot el termini de prescripció de les accions de responsabilitat.

Destinataris: les seves dades podran ser comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir. En concret, les seves dades podran ser comunicades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual, per exemple a l'Administració Pública, col.legi professional o consell de col.legis professionals que pugui ser competent en cada cas, o a l´asseguradora amb qui es tingui contractada la pòlissa de responsabilitat civil, ja sigui directament o a través de qui actuï com a mediador de l´asseguradora.

En el procediment de contractació es demanaran, entre altres, dades relatives a la targeta de crèdit, les quals seran comunicades a l'entitat financera que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es realitzarà amb la finalitat principal de validació de targeta i de pagament de l'article o articles sol·licitats i respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l'Usuari i el CAATEEB en la qual el desenvolupament, compliment i control implica necessàriament la connexió d'aquest tractament amb fitxers de tercers, que és legítima en relació al compliment de les finalitats especificades.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que l’identifiqui al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També té dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control.

 

5.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES .

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Pels casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració pot adreçar un correu electrònic a informacio@apabcn.cat , o trucar al número de telèfon següent 93 240 20 60.